Jag uppmärksammade i mitt förra inlägg vikten av att se över hur vi jobbar med Employer Branding i dagens läge. Eller rättare sagt vikten av att jobba med Employer Branding idag inför ett framtida läge.  För att konkurrera om kompetensen i framtiden behöver vi helt enkelt lägga upp en strategi över hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Jag brukar säga att det är individen som avgör om en arbetsgivare är attraktiv eller inte, självklart är alla olika och värderar olika faktorer mer eller mindre. Men generellt sätt är det arbetsgivaren som strävar efter att vara attraktiv som också anses vara attraktiv. Med det menar jag att en arbetsgivare som strävar efter att möta individen med dess intressen och behov också kommer tilltala en större skara individer. Att bli mer attraktiv. Efter att ha fastställd att det är individen som är styrande i om en arbetsgivare är attraktiv eller inte vill jag belysa viktiga tre faser som relationen mellan ett företag och en individ potentiellt går igenom. De tre faserna kallar jag rekryteringsfasen, behållafasen och avskedsfasen.

Rekryteringsfasen är vad jag kallar för den utåtriktade fasen. Det är då en arbetsgivare verkligen syns utåt och marknadsför sig själv som just din nästa arbetsgivare. Här får en arbetsgivare möjligheten att skapa nya relationer med utomstående personer, dessa personer kommer att kunna bli som vandrande budskapsbärare. Att just ditt företag är attraktivt att söka sig till. De flesta av dessa personer kommer att förbli just utomstående eftersom i de flesta fall enbart anställs en av den skara som söker. Gentemot dessa personer är det viktigt att vara öppen och ärlig, de flesta förstår ett nej och uppskattar tydlighet. En del arbetsgivare jobbar väldigt mycket med transparens och ett svar från en arbetsgivare jag skickade in en ansökan till löd ungefär så här:

-Tack för din ansökan för tjänsten som xxxxxx, under ansökningsperioden inkom det 107 ansökningar och vi inleder nu det första urvalet. Det vi kommer ta fasta på där är akademisk erfarenhet i kombination med tjänstespecifika erfarenheter. Vi återkommer via telefon om du går vidare i processen eller via epost om vi väljer att inte gå vidare med just dig.

Efter ytterligare två veckor kom ett epost som förklarade att jag inte gått vidare, det löd ungefär så här:

-Vi kommer tyvärr inte gå vidare med din ansökan, vid första urvalet var det en stor andel med relevant utbildning samt meriterande erfarenheter. De personer som vi valde att gå vidare med hade fler år från branschen eller erfarenheter av liknande uppgifter från andra branscher.

I mina ögon är det här något som signalerar respekt, öppenhet och ärlighet. Då kan man som sökande känna att man har fått en rättvis bedömning men inte stått sig i konkurrensen. Det är verkligen inte något som avskräcker en från att söka igen, snarare tvärtom. Det här visar i alla fall mig att detta företag värderar individen, det är attraktiv arbetsgivare för mig.

 

Behållafasen är den fasen jag förknippar med passiv marknadsföring. Att som arbetsgivare behandla de anställda på ett sådant sätt att de sprider ordet, här trivs man. Nu finns det en uppsjö av faktorer att ta fasta vid vilket jag tänkte gå in närmare på i slutet av detta inlägg. Vilket företag vill inte ha engagerade och lojala medarbetare? Men det kräver sin insats av en arbetsgivare, och det är i mina ögon så att det en arbetsgivare ger får den också tillbaka. Som arbetsgivare måste vi inte bara engagera oss i mål och strategier av affärsmässiga mått. Vi måste även ta till fasta på vad individen behöver och vill ha. Genom att ge mer än bara förutsättningar till pengar på banken, mat på bordet och tak över huvudet får vi ett mervärde som arbetsgivare, vi blir en attraktiv arbetsgivare. Men vad är det då som avgör vad som gör en arbetsgivare attraktiv? Där måste vi lyssna på individen, inte bara lyssna och göra, utan även se och förstå. När en anställd eller individ känner att min arbetsgivare ser faktiskt mig som individ inte bara min del i en producerande grupp skapar vi ett förtroende. Detta förtroende både syns och märks utåt, glimten i ögat och leendet på läpparna hos en individ när denne talar om sitt jobb, det signalerar attraktiv arbetsgivare.

 

Avskedfasen kallar jag för den underskattade fasen. Många företag talar om att undvika situationen då en anställd väljer att gå vidare. Istället att försöka behålla individen fokusera på att försöka behålla kompetensen. Uppmuntra istället individen att söka sig vidare, hjälp till så gott du som nuvarande arbetsgivare kan. Visa på förhand att du som arbetsgivare inte räds att släppa en individ till andra arbetsgivare utan uppmuntra stället til öppenhet, visa att det är ok att vilja ta steget vidare. Detta kan medföra en större möjlighet till kompetensöverföring, kanske hinner vi rekrytera någon ny som under ett slutskede går dubbelt med den som lämnar. Alternativt hitta ny bärare av kompetensen hos den som lämnar. Vinsten med det är att vi får förmånen att ta in en ny person som kan ta med sig nya kunskaper in i företaget samtidigt som vi får möjligheten att behålla kunskapen hos den som lämnar. En annan vinst blir att den personen som lämnar kommer troligtvis på samma sätt som de som inte går vidare i rekryteringarna bli ännu en budskapsbärare, att vi är en attraktiv arbetsgivare.

 

Jag talade tidigare om vad det är för faktorer som styr om en arbetsgivare är attraktiv eller inte och att dessa är väldigt individuella. Nu vill jag ge dig möjligheten att bidra med just din åsikt i ämnet. Följ länken nedan och kom till en anonym miniundersökning jag knåpat ihop. Den är väldigt kort och tar ca en minut att svara på, det är två frågor med kryssalternativ. Resultatet av enkäten presenteras i social media den 1a Nov.

Klicka här för att komma till undersökningen.