Enkelt uttryckt brukar man säga att värderingar är vår inre kompass,   en uppsättning regler för hur vi ”bör” handla i givna situationer och vad som är rätt/fel. Men är det så enkelt och vad är egentligen en värdering? Är värderingar en del av vår personlighet eller personlighet något helt annat? Är värderingar verkligen stabila eller är de föränderliga? 

Behöver du hjälp med ditt värderingsarbete? Hör av dig.

I vetenskapsvärlden är det framförallt Milton Rokeach man refererar till när man vill yttra sig om värderingar. Rokeach menar att värderingar är relativt stabila över tid, men att det är skilt från personlighet. Personlighet är stabilt över tid (iaf från tidiga 20års åldern och framåt) medan den relativa stabiliteten för värderingar mer har att göra men att vi inte vill eller orkar ändra på våra värderingar. Personligheten ändrar vi inte på även om vi kanske ibland gärna vill :-). Så glöm det där ankaret ni sett på utbildningar genom åren, den bilden är förlegad och inte längre relevant utifrån vad vi idag vet. Bilden av vad en värdering är och hur de påverkar vår vardag är långt mer komplex än så..

Rokeach beskriver i sin forskning fyra funktioner för värderingar

  1. De är vår generella vägvisare till handlingar, bedömningar, attityder
  2. De fungerar som ett beslutsunderlag i konfliktsituationer och vid beslutsfattande
  3. De ger oss motivation! Något vi tror starkt på motiverar oss och driver oss.
  4. De är en grundpelare för vår självaktning d v s de bidrar till och stärker/stjälper vår självkänsla.

Några av våra värderingar är ”enkla” att formulera, de är de värderingar som är öppna eller medvetna. Men Rokeach forskning har visat att de flesta av oss har än fler värderingar som är omedvetna eller dolda för oss. Orsaken till att de är omedvetna är antingen att vi aldrig intresserat oss för att utforska våra värderingar alternativt att vi aldrig ställts inför val/beslut som lockar fram de omedvetna värderingarna!

Våra olika värderingar har också olika intensitet, vissa frågor väcker mer känslor hos oss helt enkelt. Jag tror att vi alla någon gång på ett möte har känt hur pulsen går upp kring en viss fråga och det helt plötsligt inte går att hålla tyst längre, det kan vara så att någon har väckt en värdering hos er då som är så stark att ni inte är beredda att ge avkall på den. Frågan är om du vet själv vilken värdering som triggats??

Dessutom är det inte sällan så att vi ställs inför dilemmat att olika värderingar ställs mot varandra! Exempelvis  ”Det är viktigt att alla kommer till tals” är en värdering och ”Bli klar i tid” är en annan. Om respektive värdering lyfts för sig håller de flesta med om att de är viktiga och korrekta.Men i en given situation kan de komma att ställas mot varandra. Tiden räcker helt enkelt inte till för att alla ska komma till tals och att vi samtidigt skall bli klara i tid. Nu först kan vi se och förstå hur våra värderingar växlar och att de har olika intensitet! Det är nu det uppstår meningsskiljaktigheter eller konflikter i relationer och grupper.

Detta är viktigt att förstå, många värderingar delar vi när vi ser dem en och en men när de ställs emot varandra så rangordnar vi dem olika. Häri ligger utvecklingspotentialen och kraften som medarbetare/ledare. Bara att förstå detta är ett stort steg framåt. Nästa steg är att börja reflektera över sina egna värderingar och vad som är viktigt för dig i given situation. Det kan ju faktiskt ändra sig… iaf för mig är det så att ibland är det viktigt att alla kommer till tals medan i andra situationer gör jag avkall på det för att bli klar i tid är viktigare.

Det är som ledare/medarbetare inte bara viktigt att flytta så många dolda värderingar upp till det öppna, det är också viktigt att lära sig vilka värderingar som är starkast i relation till andra! I grunden handlar det om att göra aktiva och medvetna val, är jag inte tydlig med mig själv hur ska jag då kunna vara tydlig mot andra?

/Björn

 

Bild flickr/vlashton