En magisteruppsats från 2009 av Pernilla Blennow, Angela Svegby & Louise Wilhelmsson.

Under vår utbildning på Service Managementprogrammet vid Lunds Universitet väcktes vår nyfikenhet kring hur chefskapet i serviceverksamheter förändras och hur det påverkas under tid. Vi ville därför undersöka närmare hur och om generationen 80-talister påverkar chefskapet. Syftet med uppsatsen var att analysera hur chefskapet i serviceverksamheter påverkas av de grundvärderingar som 80-talister har. Vi ställde oss därför frågan om chefskapet i serviceverksamheter påverkas av 80-talisternas förändrade grundvärderingar och i så fall på vilket sätt? Genom att intervjua ett antal 80-talister som var verksamma som chefer inom serviceverksamheter fick vi vår empiri att jämföra med teorier om ledarskap.

Vi ser ett tydligt samband mellan begreppen; generationsväxling, grundvärderingar, 80-talister, chefskap och servicesektorn när det kommer till uppsatsens syfte och huvudfråga. Det här då händelser och tendenser i samhället under uppväxten påverkar de värderingar som formar en generation. Då grundvärderingar är inneboende perspektiv på vad som är rätt och fel, stannar de kvar under resten av livet och ändras endast under speciella förhållanden. Grundvärderingarna påverkar därmed generationers agerande och synsätt och därigenom deras chefskap i servicesektorn.

I nuvarande stund sker en generationsväxling som kommer att innebära en omställning för arbetsmarknaden på både en chefs- och medarbetarnivå. Det här då 40-talisterna börjar gå i pension och 80-talisterna gör sitt intåg. En slutsats om hur generationsväxlingen påverkar arbetsmarknaden inom servicesektorn är att arbetsgivare måste skapa sig en förståelse av vad 80-talisterna prioriterar i arbetslivet och därmed anpassa och utveckla sina strategier och arbetssätt för att locka till sig och behålla generationen 80-talister som arbetskraft. Generationer har olika grundvärderingar och har därmed olika synsätt, tillvägagångssätt och syn på vad chefskap innebär. Därför kan generationsväxlingen innebära en problematik i frågan om hur kommunikationen fungerar både mellan och inom generationerna. Det gäller därför att generationerna har en förståelse för varandras grundvärderingar och vägval som resulterar i varierande sätt att arbeta på. 80-talisterna är en generation som söker frihet, tar tillvara på möjligheter och ställer höga krav på sig själva och sin omgivning. Det här då deras uppväxt har präglats av ett samhälle som uppmuntrat till dessa egenskaper, bland annat genom en uppfostran av curlingföräldrar och en ökad individualism.

80-talisternas grundvärderingar, som vi identifierat som individualism och sociala värden, synliggörs i deras strävan efter att gå sin egen väg och förverkliga sig själv, samt i deras vilja att arbeta med mjuka värden. Det här speglar sig i generationens chefskap genom att de fokuserar på personlig utveckling, coaching och en god arbetsmiljö. Vi anser därför att grundvärderingarna inte är motsägelsefulla utan kompletterar varandra och träder in i olika situationer och sammanhang.

Enligt 80-talsietrna är det viktigt för chefer att ha emotionell kompetens för att förstå medarbetarna och för att kunna arbeta med bland annat mjuka värden. Dock är det viktigt att chefen kan hitta en balans mellan arbetet mot resultat och med mjuka värden, vilket vi anser är av stor betydelse då 80-talisters fokusering på mjuka värden annars riskerar att ta överhand. Emotionell kompetens och mjuka värden är viktiga verktyg för arbetsgivare att använda för att attrahera och behålla 80-talisterna som arbetskraft då de efterfrågar sådana arbetssätt.

Även chefers arbetsuppgifter är i ständig förändring och med 80-talisternas efterfrågan menar vi att fokuseringen på mjuka värden kommer att fortsätta och att chefskapet kommer att vara mer personalinriktat och kommunikativt. Teknikens utveckling kommer att påverka chefers arbetsuppgifter, men vi har dock svårt att avgöra i vilken grad det här kommer att ske då utvecklingen är oförutsägbar. Generationen 80-talister måste vara beredda på att möta de svårigheter som kan uppstå i chefskapet och därför kan de inte enbart fokusera på mjuka värden och personlig utveckling.

Det finns mycket forskning gällande både chefskap, värderingar och generationsväxling, men vi anser att det behövs mer forskning i framtiden om hur chefskapet påverkas och förändras genom en generations grundvärderingar. Frågor om hur generationers grundvärderingar påverkar arbetslivet i övrigt är enligt oss intressanta att föra en framtida forskning kring och följa upp då 80-talisterna om några år på allvar har inträtt på arbetsmarknaden och en förändring kan skönjas.

Vi vill avslutningsvis mena att 80-talisternas grundvärderingar och personligheter påverkar deras chefskap i servicesektorn mot att bli mer personalinriktat, kommunikativt och inriktat mot personlig utveckling och mjuka värden. Generationsväxlingen på arbetsmarknaden blir allt mer aktuell när många 40-talister går i pension och vi menar att det gäller att arbeta för att skapa en förståelse generationer emellan på arbetsplatsen. Det här för att behålla och attrahera den nya generationen som är morgondagens arbetskraft.

Uppsatsen finns i sin helhet på bland annat: www.uppsatser.se där ni kan söka på ovanstående titel. Undrar ni över något eller tycker att vår uppsats är spännande och vill veta mer om oss så maila oss, klicka på våra namn så kommer vår mailadress upp.

I juni 2009 tog Pernilla Blennow, Angela Svegby och Louise Wilhelmsson sin fil.mag i Service Management inriktning health, magisteruppsatsen behandlade 80-talister som chefer i serviceverksamheter. Idag arbetar Pernilla inom servicebranschen, Angela arbetar som controller och administratör inom eventbranschen och Louise arbetar på SEB som kundtjänstrådgivare. Samtliga är efter avslutad utbildning mycket intresserade av HR och i framtiden vore det intressant att få arbeta mer med ledarskapsfrågor, personal och arbetsmiljö.