Vet du vad du är en del av? Nedanstående text är författad av HR Sveriges grundare Fredrik Johnsson.

Ännu inte medlem? Gör som snart 500 andra har gjort, gå med i HR Sverige.

”I början av november 2009 beslöt sig undertecknad för att möta ett behov, som jag såg fanns, av en levande digital mötesplats för HR-människor. Min upplevelse var att personer verksamma inom HR var segregerade från varandra och att landets HR-utbildningar var segregerade från arbetslivet. Jag såg och ser vinsten i att sammanföra människor med driv och intresse inom HR.

Tillsammans med Karl Oskar Mattsson lade jag grunden för en sådan mötesplats genom att använda mig av webbtjänsten Ning, världens mest använda nätverksplattform. Sidan lanserades i mitten av november, med ambitionen att alla som ser en nytta med ett utbyte mellan HR-personer ska få tillträde till just detta.

En viktig aspekt är att tillträdet till detta utbyte måste vara gratis. Först då kan man på allvar tala om att den huvudsakliga agendan består i att sprida kunskap och ge tillträde till kontakter. Att välja att sälja annonsutrymme eller ingå avtal med olika företag skulle förvisso kunna inbringa en ekonomisk ersättning, men detta nätverk syftar inte till att profitera på det behov av utbyte och nätverkande som HR-människor har. Det innebär att samtliga funktioner är och kommer förbli gratis att använda, för alla medlemmar här på HR Sverige.

Att driva ett community med ideella krafter kan ibland innebära en sårbarhet då det skapas ett beroende av de eldsjälar som driver sidan. Jag är medveten om detta och har sedan jag startade HR Sverige valt att delegera ansvar till användarna. Att företagsrepresentanter skapar egna grupper för sina företag och att styrelseordföranden i utbildningarnas HR-föreningar runt om i landet bär ansvar för och skapar respektive gruppers innehåll, är ett exempel på detta. Jag har också hjälp av eldsjälar som liksom jag brinner för HR och är beredda att investera en del av sin tid på HR Sverige. Idag verkar Karl Oskar Mattsson, Johannes Sundlo och Per Tjernberg som administratörer på HR Sverige. Utan dem skulle inte HR Sverige ha kunnat vara så funktionellt och aktivt som det är idag och utan just dig skulle HR Sverige vara mindre värdefullt för alla oss andra.

HR Sverige är ämnat att vara en grund för diskussioner angående vår profession och en hävstång för att på sikt ge HR högre status. Förhoppningen är att HR Sverige ska forma och stärka innebörden av att tillhöra HR-professionen. Genom diskussioner där människor från olika sektorer är deltagande hoppas vi på att frågor som berör många kan nyanseras med olika perspektiv.

Vi hoppas också att HR Sverige skall resultera i sammankomster även i den verkliga världen. Både spontana och enkla men också kanske mer organiserade varianter i större skala. Denna typ av community blir vad användarna gör det till, det är vi gemensamt som skapar innehållet.

Idag finns här 485 medlemmar och genom dem strax över 150 företag representerade på HR Sverige. Från vårt perspektiv sett så befinner sig nätverket alltjämt i en startfas. Vi blickar framåt med spänning och hoppas de kommande åren kommer föra med sig mycket nytta till oss medlemmar!

Vi som idag administrerar nätverket har kommit överens om nedanstående manifest.

HR Sverige skall inte användas i kommersiellt syfte.
I händelse av att HR Sverige är part i ett samarbete eller avtal kommer detta att redogöras för i detalj.
Den data nätverkets administratörer får tillgång till kommer aldrig att användas i andra syften än de som är förenliga med nätverkets agenda.
Vi vill genom vår existens stärka HR-professionen. Genom att vara en teknisk förutsättning och ett ramverk vill vi bereda plats åt andra som också delar denna ambition.”

– Fredrik Johnsson