Inom HR-området sker ofta en sammanblandning av den administrativa hanteringen, det operativa arbetet och det strategiska. Sammanblandningen kan visa sig i hur man organiserar arbetet, hur man fungerar som beställare eller i hur man resonerar kring olika frågeställningar. Konsekvenserna av detta blir i bästa fall otydlighet i vem som gör vad samt hur och i sämsta fall att HR inte levererar rätt till organisationen. Kanske är detta också en del av förklaringen till de ibland närmast desperata försöken att förklara/motivera hur viktigt HR är? När HR i handling istället kunde valt en mer trovärdig väg?

Administration är tråkigt, antyder någon. Inte värdeskapande, säger en annan. Bör minimeras, kräver en tredje. Hur sätter vi in HR-administrationen i ett sammanhang?

Låt oss konstatera: administration behövs! Utan den grund som utgörs av administrationen, är det svårt att bygga huset. Hanteringen av underlag, beställningar, söknings- och rapportfunktioner, sammanställningar och ordning och reda är nödvändiga för att ställningstaganden och uppföljning ska kunna ske i enlighet med strategier och genomförande. Också beslut och avvägningar inför framtida händelser påverkas av hur väl den administrativa hanteringen lyckats/inte lyckats.

Området kan lättare kategoriseras på nedan vis:

Vad som ska registreras/hanteras påverkas av beslut om den aktuella processens mål och syfte.

Vem som registrerar/hanterar uppgifter påverkas också av hur den aktuella processen ska föras framåt.

Hur registrering och hantering utförs blir sättet (manuellt, med IT-stöd) att fysiskt utöva den administrativa uppgiften.

Hur kan detta tillämpas inom ditt specifika HR-område?