Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

 

Vem är du?

Mitt namn är Karl Neuman, jag jobbar sedan augusti som personalgeneralist på Posten Meddelande i region Göteborg. Jag har fått förmånen att kunna kombinera min bakgrund som brevbärare och min examen från personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet tidigare i år på ett sätt som gör att jag kan fokusera mycket energi på min roll snarare än att lära mig verksamheten då jag redan har en god insikt i den senare.

 

Vad gör företag du arbetar på?

De flesta känner säkerligen till Posten och större delen av våra tjänster inom brev och paketlösningar. Som många andra bolag är vi också uppdelade i olika affärsområden, jag arbetar inom affärsområdet Meddelande som inkluderar hela landets brevbäring och reklamhantering, både försäljning och utdelning. Den stora majoriteten av de anställda i Posten Meddelande är våra brevbärare som dagligen förmedlar ungefär 20 miljoner försändelser till 4,5 miljoner svenska hushåll och företag.

 

Vad är din roll i företaget?

Jag, liksom fyra andra på personalavdelningen, har titeln personalgeneralist i region Göteborg som sträcker sig från Strömstad till Varberg. Mer exakt är jag generalist mot en geografisk del av regionen där vi har ett tiotal brevbärarkontor vars ledningsgrupp jag stöttar med ett brett spektrum av personalfrågor. Därutöver har vi generalister också olika specialistområden som vi ansvarar för i större geografisk omfattning. Mina specialområden är medarbetarskap och mångfald vilket har medfört att jag analyserar och arbetar med resultatet från den årliga medarbetarenkäten, håller utbildningar om kränkande särbehandling och är med i ett landsomfattande pilotprojekt för att göra våra medarbetare mer delaktiga i det dagliga beslutsfattandet.

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Då dagarna ser väldigt olika ut blir det inte helt rättvist att svara på den frågan och därför vill jag hellre svara på ”Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?”. Personalchefen och vi fem generalister träffas på måndag morgon för att diskutera vilka frågor som är aktuella för tillfället. Huvudsakligen rör diskussionerna vår inblandning i aktuella projekt och tester som utförs runt om på våra brevbärarkontor och hur medarbetarna påverkas av nya förhållanden. Dessutom brukar någon form av avtalsfråga och hur vi ska arbeta och kommunicera kring den vara aktuell. Det blir även en form av avstämning för personalchefen som bland annat med hjälp av de här mötena kan identifiera respektive generalists arbetsbelastning.

För att stämma av hur våra projekt framskrider träffar jag kollegor i de övriga stabsfunktionerna ekonomi och process för att vi ska kunna dela med oss av tankar och få in fler perspektiv i vårt arbete. Det sker både via särskilda möten men också via vardagliga diskussioner vid kaffeautomaten eller dylika spontana träffar.

Då jag jobbar mycket mot ett specifikt geografiskt område försöker jag även se till att besöka de brevbärarkontor som ingår för att ständigt ha en färsk bild av hur de har det. Det kan till exempel ske i form av arbetsplatsträffar eller för att sitta med när ledningsgrupper träffas. Det kan även handla om att träffa skyddsombud eller lokal samverkan då arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter diskuterar vad som har skett på arbetsplatsen och vad som planeras.

Mycket tid går också åt till att svara på frågor från chefer och förbereda mig själv och mitt material till arbetsplatsträffar, utbildningar, utskick om nya bestämmelser, möten med kollegor på staben och liknande. Det rör sig om både interna fakta och resultat från arbeten, utvärderingar och mätningar som vi har gjort men också om mer allmängiltiga kunskaper om exempelvis gruppdynamik eller arbetsmiljölagens omfattning.

 

Hur har du hamnat där du är idag?

Tur! Vid en träff i Sveriges HR Förenings regi träffade jag på personalchefen för Posten Meddelande i Göteborg och vi började prata om personer vi båda kände inom Posten. Då jag vid tillfället hade börjat leta efter jobbmöjligheter såg jag till att nämna det för henne och när ett föräldravikariat senare behövde fyllas kontaktade hon mig och frågade om jag fortfarande var intresserad. Därpå följde som brukligt en rekryteringsprocess varpå jag blev erbjuden tjänsten som jag tackade ja till.