”Utan goda och välfungerande interna relationer kommer företaget inte att lyckas med att utveckla externa kundrelationer. Hur väl man lyckas leda företagets personal- på alla nivåer- är en god indikation på hur väl man lyckas leda organisationen”

(Grönroos, 2008: 364)

Under mina två år på Service Managementprogrammet har jag fastnat för flera begrepp. Ett av dem är intern marknadsföring. Ni har säkert hört begreppet förut och citatet ovan talar för sig själv men jag ska ändå ge mig på en förklaring.
Intern marknadsföring används som ett paraplybegrepp  för ett antal olika interna aktiviteter vars syfte är att utveckla serviceinrikningen, intresset för kunder och marknadsföringen bland en organisations anställda. Man brukar säga att personalen är den första (interna)marknaden och om företaget inte lyckas marknadsföra sig väl på den första marknaden kommer man även att misslyckas på den andra (externa) marknaden. Personalen ses således som kunder som måste förses med interna tjänster på samma sätt som de externa kunderna. Jag kommer inte att gå djupare in på begreppet det finns det spaltmeter akademisk litteratur som gör. Jag kommer dock ta upp ett begrepp som jag kallar frihetsstöd.

Frihetsstöd

Frihet är viktigt det vet vi. Frihet att påverka, frihet att göra vissa val etc. Två viktiga begrepp inom den interna marknadsföringen är frihet att handla och möjlighet att handla. Detta kallas även för empowerment. Frihet att handla grundar sig i att ledningen ger de anställda befogenhet att själva fatta beslut. Detta kan om det utnyttjas på rätt sätt leda till att personalen känner sig mer motiverad. Möjlighet att handla grundar sig i att personalen får den  får det ledningsstöd, kunskapsstöd och tekniskt stöd som de behöver för att känna sig trygga i sin frihet att handla. Det är viktigt att förstå att handlingsfrihet som inte inbegriper handlingsmöjligheter bara skapar förvirring. Det påverkar således inte motivationen i särskild positiv bemärkelse.

Jag tror att friheten är en viktig motivationsmotor för alla. Att kunna känna frihet samtidigt som man har ett stöd från ledning och andra medarbetare tror jag är av yttersta vikt för att driva organisationen framåt. För känner man att man har frihet och stöd så vågar man göra saker på nya sätt. Ordet frihetsstöd är därför något jag tror är avgörande om ett företag ska röra sig framåt istället för att stå still eller gud bevars röra sig bakåt i sin personalutveckling.