Att medarbetarna är det viktigaste ett företag har är uppenbart för de flesta företagsledare. Att prioritera upp personalfrågor på högsta ledningsnivå genom att ha en HR representant i ledningen är däremot inte lika självklart för alla företag. Jag är övertygad om att det går bättre rent affärsmässigt för organisationer som prioriterar organisations- och personalfrågor. För att kolla om det faktiskt är så tittade jag i Netsurveys databas där vi har samlat data från undersökningar av medarbetare och chefer under många år. Det visade sig att det är stor skillnad mellan företag som har HR representerat i ledningen jämfört med dem som inte har det.

Det som är klart bättre i företag som har HR i ledningsgruppen är:

  • Ledarskapet: På en hundragradig skala uppfattas ledarskapet hela 17 punkter högre i företag där HR sitter i ledningsgruppen jämfört med där de inte gör det.
  • Värderingar: Medarbetarna har högre kännedom om företagets värderingar (15 punkter högre på den hundragradiga skalan), de kan också i högre utsträckning identifiera sig med värderingarna och tycker att bolaget som helhet lever upp till sina värderingar.
  • Mål: Tydligheten kring företagets övergripande mål är 13 punkter högre och medarbetarna har också en bättre förståelse för hur deras egna mål stödjer de företagsövergripande målen.
  • Genomföra: Förmågan att implementera förändringar är 11 punkter högre vilket rimligtvis borde ha stor påverkan på företags möjlighet att lyckas i alla de förändringsprogram som drivs i jakten på högre lönsamhet och bättre konkurrenskraft.
  • Energin är högre i företag där HR sitter i ledningen vilket är starkt kopplat till medarbetarnas engagemang. Det finns en positiv atmosfär på arbetet, folk är mer motiverat att göra ett bra jobb och bidrar i högre utsträckning med nya idéer och lösningar.

De kan bero på flera saker. Mycket kan säkert åstadkommas bara genom att ha en person i ledningsgruppen som äger frågor som rör medarbetarengagemang, employer brand och ledarutveckling. Men, huruvida personalchefen sitter i ledningen eller inte är många gånger en mognadsfråga. Om företaget som sådant är modernt och moget är medarbetarfrågorna prioriterade och anses vara bland de viktigaste för företagets framgång. Då ligger det stort fokus på hur man arbetar med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling och frågorna är relevanta för samtliga i ledningen. Att ha en plats i en företagsledning kräver också närhet till affären och förståelse för affärsverksamheten. En personalchef utan affärsmannaskap blir sällan framgångsrik eller långvarig i sin roll. Först när vi bemannar företagsledningen med personalchefer som förstår hur organisations- och medarbetarfrågorna påverkar affären kommer företagen att göra de rätta investeringarna i medarbetarrelationerna som påverkar kundlojaliteten och stärker affärsresultaten.

Det som kan sägas känneteckna ett företag som förstått att HR frågor är avgörande för företagets förmåga att nå sina affärsstrategiska mål är om det sitter en HR person i ledningen. Det visar att det är en duktig person, kompetent att sitta i ledningen samt att den därifrån kan driva strategiska HR-frågor utifrån ett affärsperspektiv.