Tyvärr räcker det inte att säga att medarbetarna är nyckeln till ett företags framgång – man måste också hela tiden aktivt jobba för att förbättra medarbetarrelationerna. Min erfarenhet säger att det är lättare att få gehör för hur viktigt det är att arbeta med dessa frågor om det går att förklara effekterna av arbetet i termer som hela organisationen förstår – som lönsamhet eller kundlojalitet.

För att visa på sambanden mellan medarbetarrelationer, kundrelationer och lönsamhet gjorde jag tillsammans med mina kollegor nyligen en studie där vi bland annat hittade följande samband:

– Arbetsgrupper med högt engagerade medarbetare har betydligt mer lojala kunder än grupper med mindre engagerade medarbetare. (cNPS 83 jämfört med cNPS 48).
– Engagerade arbetsgrupper gör en genomsnittlig vinst på 6,4% medan oengagerade grupper gör en genomsnittlig förlust på -2,3%.
– Grupper med högt förtroende för högsta ledningen har mer lojala kunder (cNPS 89), jämfört med grupper med lägre förtroende (cNPS 66) – en avsevärd skillnad på 23 indexpunkter.
– Skillnaden i lönsamhet mellan arbetsgrupper som leds bra (23,6% marginal) och grupper som leds dåligt (11,9% marginal) är 11,7 procentenheter.
– Arbetsgrupper med positiva eNPS poäng (vinstmarginal på 7%) genererar 4,4% mer vinst än grupper med negativa eNPS poäng (vinstmarginal på 2,6%).

Resultaten visar tydligt att det kostar pengar att inte ta medarbetarfrågor på allvar. Förutom att känna till de generella sambanden mellan medarbetarfrågor, kundlojalitet och affärsresultat så är det viktigt att förstå vad som driver dessa i just ditt företag. Alla företag är unika. I varje analys jag gör ser jag att det är olika områden som driver kundlojalitet och lönsamhet mest i olika företag.. I ett företag kan det viktigaste vara att chefen ger mer återkoppling till sina medarbetare, i ett annat att medarbetarna får mer möjlighet att kunna påverka sitt arbete, och i ett tredje behöver ledningen kommunicera strategin bättre så att alla jobbar mot samma mål. Det är när man kopplar de interna relationerna till affärsnyckeltal som det går att identifiera vad som behöver förbättras på insidan av organisationen för att få bästa möjliga utväxling för medarbetarna, kunderna och affären.

Här är några viktiga frågor som du kan ställa för att öka affärsfokuset i ert HR-arbete:

– Har ni i din organisation en uppfattning om i vilken utsträckning och på vilket sätt medarbetarengagemang, ledarskap och arbetsgivarattraktivitet påverkar era kunders upplevelse av er, och hur ni presterar affärsmässigt?

– Vet du hur engagerade cheferna i er organisation är, och därmed vilka förutsättningar ni har i organisationen att engagera resten av medarbetarna?

Potentialen hos medarbetarna är enorm när det gäller möjligheten att påverka hur ni presterar som bolag. HR-frågor påverkar långt mer än mjuka värden och utgör ofta kärnan i det som behöver fungera för att verksamheten ska kunna ledas mot de mål som ledningen och styrelsen satt upp. När företaget vet vilka nyckelbeteenden hos chefer och medarbetare som påverkar engagemang, kundlojalitet och lönsamhet kan allt fokus på förbättringar läggas där. Däri ligger hela hemligheten.