ChatGPT och HR – det handlade webinariet ovan om – det här är en skriftligt sammanfattning som givetvis gjorts i samarbete med ChatGPT.

ChatGPT är den mest avancerade språkmodell som skådats hittills. Tjänsten från AI-labbet OpenAI släpptes i november 2022 och har på bara några veckor nått miljontals användare världen över. Men vad är egentligen ChatGPT och vad kommer den att betyda för HR-området?

Vad är ChatGPT och hur fungerar det?

I grunden är ChatGPT ett neuralt nätverk – en algoritm uppbyggd av miljardtals parametrar, inspirerad av hjärnans nervkopplingar. Den har tränats genom djupinlärning på nästan all text som finns online – hundratals miljarder ord från böcker, artiklar, forum och annat.

Baserat på dessa ofantliga datamängder har ChatGPT lärt sig att generera mänskligt språk på ett förbluffande naturligt sätt. Den kan besvara frågor, föra dialoger och argumentera för olika perspektiv. Dessutom skriver den sammanhängande texter, poesi och kod. Ju mer den används, desto bättre blir den.

Vilka uppgifter kan ChatGPT utföra redan nu?

Även i sin nuvarande form kan ChatGPT utföra en rad viktiga uppgifter:

 • Besvara frågor och ge förslag inom i stort sett alla tänkbara ämnesområden. Ersätta enklare support och servicedesk-funktioner.
 • Agera studievägledare och ge tips inför framtida yrkesval och karriärmöjligheter.
 • Ge konstruktiv kritik och förbättringsförslag på texter och manus vid redigering.
 • Skriva sammanhängande texter, blogginlägg och nyhetsartiklar baserat på stödord.
 • Översätta långa, komplexa texter och dokument mellan över 100 språk. Oftast bra resultat.
 • Besvara juridiska frågeställningar om allt från avtalsrätt till brottmål. Går att challenga vid oklara svar.
 • Föreslå nya features och förbättringar på digitala tjänster och produkter. Komma med kreativa idéer.
 • Skapa verser, dikter och liedtexter inom poesi på begäran. Analysera och tolka texter.

 

Vilka möjligheter finns för ChatGPT och HR?

För HR, rekrytering och kompetensförsörjning öppnar AI som ChatGPT enorma möjligheter att både effektivisera och förbättra arbetet. Här är några exempel:

 • Automatiskt generera platsannonser baserat på tjänstebeskrivningar som attraherar rätt kandidater.
 • Besvara vanliga frågor från anställda om förmåner, policys, ledigheter med mera. Avlasta HR.
 • Analysera och filtrera inkommande ansökningar. Ge förslag på lämpliga kandidater att kalla till intervju.
 • Sammanfatta och analysera ansökningar och CV för att matcha mot kravprofilen för tjänsten.
 • Ge skriftlig återkoppling till kandidater efter intervjuer med konstruktiva förbättringsförslag.
 • Ställa relevanta intervjufrågor anpassade efter kandidat och tjänst och föreslå uppföljande följdfrågor.
 • Föreslå lämpliga onboarding-paket, introduktionsutbildningar och mentorer för nyanställda.
 • Analysera resultat från medarbetarundersökningar och föreslå åtgärdsplaner på avdelnings- och gruppnivå.
 • Ge tips på effektiva, skräddarsydda insatser för kompetensutveckling och talangprogram.

Vilka utmaningar och risker finns?

Samtidigt som AI-verktyg som ChatGPT möjliggör enorm effektivisering och kvalitetsutveckling för HR medför tekniken också utmaningar. Det handlar inte minst om etik, säkerhet och integritet.

Eftersom ChatGPT tränats på ostrukturerade internet-data riskerar den att ibland ge vilseledande eller direkt felaktiga svar. Därför krävs källkritik och många ”sanity checks”. Ingen bör förlita sig blint på AI för kritiska beslut.

Vidare är det av yttersta vikt att skydda privat data och inte dela känslig information utan samtycke. All hantering måste ske i enlighet med GDPR och etiska riktlinjer. Annars riskerar AI att utvecklas i en oönskad riktning. Här måste varje organisation ta fram egna policies och regelverk.

Slutligen finns farhågor om att ökad automatisering med AI kan leda till strukturomvandling och arbetslöshet på sikt när maskiner kan ersätta alla rutinbaserade jobb. Därför krävs satsningar på omställning och livslångt lärande redan nu.

Så kan HR bidra till en positiv AI-utveckling

För att säkerställa att AI som ChatGPT kommer samhälle och människa till gagn på bästa sätt har HR en mycket viktig roll att spela, inte minst genom att:

 • Utbilda chefer och medarbetare kontinuerligt om AI för ökad förståelse och acceptans vid implementering.
 • Facilitera öppna, uppriktiga dialoger kring möjligheter, risker och etik. Lyssna på medarbetares farhågor och adressera dem.
 • Säkerställa högsta nivå på dataskydd genom att utveckla rigorösa policys och processer. Uppföljning och kontroll.
 • Ta ansvar för omställning genom proaktiva insatser för kompetensutveckling och talent management.
 • Verka för mångfald, inkludering och minskad bias genom att granska AI-verktyg och deras resultat.

Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att AI och maskininlärning kommer att revolutionera HR-området i grunden de kommande åren. Att proaktivt sätta sig in i teknikens möjligheter och att anamma den på ett ansvarsfullt sätt blir helt avgörande för alla HR-avdelningar framöver.

Genom att bilda opinion, utbilda och ställa om kan HR bidra till att forma en framtid där AI ytterst gynnar den mänskliga potentialen. Det är vår stora möjlighet och utmaning givet den snabba utvecklingstakt som råder.